چهارشنبه, 20 فروردين 1399

صعود حسارچال ، لشکرک ، مناره ، خرسان تاريخ 16 مرداد 94

مسير: ونداربن به تنگ گلو
سعود حسارچال ، لشکرک ، مناره ، خرسان ،
ارتفاع: لشکرک 4255 حسار چال 4000
تاريخ 16 مرداد 94

بازدید 1818 بار
برای ارسال نظر وارد سایت شوید