سه شنبه, 29 بهمن 1398

صعود به قله وروشت - اردیبهشت 94

صعود به قله شاه علمدار - اردیبهشت 94

صعود به قله شاه پله کوه - 4 اردیبهشت 94

صعود به قله آزادکوه از مسیر کلاک بالا - اردیبهشت 94

صعود به قله توارکوه از مسیر تله - اول خرداد 94

شروعقبلی12بعدیپایان
صفحه2 از2